• Op werkdagen - voor 17.00 uur besteld - direct verzonden! Op werkdagen - voor 17.00 uur besteld - direct verzonden!
 • Gratis verzending vanaf €30,- Gratis verzending vanaf €30,-
 • Veilig bestellen Veilig bestellen
/ 5.00
""
€ 0,00

GARANTIE, RETOURNEREN EN KLACHTENAFHANDELING

Tevredenheidsgarantie

Voor koopovereenkomsten, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere manier, waarbij alleen is gecommuniceerd op afstand (telefoon, fax, sms, internet, post, TV) geldt dat u het recht heeft zonder opgave van redenen een herroepingsrecht (tevredenheidsgarantie) uit te oefenen van 30 dagen na ontvangst van het artikel.

30 dagen bedenktijd

Tijdens deze 30 dagen bedenktijd heeft u het recht om zonder enige verplichting, maar wel tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen terug te sturen. Het risico van verzending en het bewijs daarvan liggen bij u.

Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Pak het product alleen zodanig uit of gebruik het alleen voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wilt houden. Als u van uw herroepingsrecht gebruik maakt moet u het product met alle geleverde toebehoren, en als dit mogelijk is in de originele verpakking, aan ons terugsturen.

Terugbetaling

Binnen de wettelijke termijn van 14 dagen zal allspares.nl het aankoopbedrag aan u terugbetalen. 
De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Allspares / Power Components B.V. - Bergweg 165 - 3707AC - Zeist, klantenservice@allspares.nl, Telefoon: + 31 30 693 0262) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.

Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);

Garantie op producten

U heeft recht op een deugdelijk product dat u binnen de gestelde garantietermijn normaal moet kunnen gebruiken. AllSpares verleent 2 jaar garantie op alle producten. Indien het geleverde product defect raakt binnen de garantieperiode, kunt u een beroep doen op de garantie. AllSpares zal bij een - na inspectie geconstateerd – defect uw product repareren of vervangen door een nieuw of andere product.

Heeft u een probleem met een product of service van AllSpares ? Neem dan altijd eerst contact met ons op tel. 030-698 1133 of klantenservice@allspares.nl Wij zullen dan zorgen voor een adequate, snelle en correcte afhandeling van uw probleem.

Wanneer een pakket zonder RMA gegevens terug gezonden wordt, kunnen wij deze helaas niet verwerken. Indien u uw pakket zonder RMA-formulier opstuurt, zijn wij niet verantwoordelijk voor de retourkosten. Door middel van een RMA-formulier ontvangt u een antwoordnummer, zodat u uw pakket kosteloos kan retourneren.

Wat betreft de garantiebepaling zijn de rechten en vorderingen van toepassing die de wet aan de consument toekent.

Uitzonderingen en beperkingen

 1. De garantie is niet van toepassing als de mankementen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals brand- of waterschade, of als de goederen door anderen dan AllSpares zijn gewijzigd of worden onderhouden.
 2. Defecten veroorzaakt door software- of configuratieproblemen vallen niet onder garantie.
 3. Indien u een product naar AllSpares op wilt sturen, vragen wij u hiervan eerst telefonisch (030-698 1133) of via e-mail (klantenservice@allspares.nl) melding te doen. Pakketten zonder vermelding van klantgegevens en/of factuurnummer worden niet geaccepteerd.
 4. U bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar AllSpares. Dit kan niet worden verhaald op de transportverzekering van AllSpares.
 5. Reparatie of vervanging van het product leidt niet tot vernieuwing of verlenging van de garantieperiode.
 6. De garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar bij doorverkopen van het product.
 7. Garantie geldt niet wanneer het product onjuist is geïnstalleerd, verwaarloosd, te lang of fout opgeladen, onderhevig is geweest aan een niet door AllSpares  geautoriseerde reparatie of modificatie, gebruikt is in een apparaat waarvoor het niet is bedoeld of bij enige andere vorm van incorrect gebruik.
 8. AllSpares aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid ten aanzien van vervolgschade, inclusief persoonlijk letsel, verlies van inkomsten, interessen, verloren data of enige andere incidentele of indirecte schaden, veroorzaakt door onoordeelkundige installatie of gebruik van haar producten of door installatie of gebruik van apparatuur die is veranderd, beschadigd of op verkeerde wijze is gebruikt.

Klachtenafhandeling

Indien u een probleem met een product of service van de AllSpares heeft, neemt u dan contact met ons op via tel.: 030-698 1133 of via klantenservice@allspares.nl

U ontvangt dan van ons een ontvangstbevestiging van de klacht en de te volgen procedure. Tijdens deze procedure wordt u op de hoogte gehouden van de klachtenafhandeling.

Sluiten